e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

僧房 tăng phòng
♦Nhà chùa, chỗ của tu sĩ đạo Phật tu tập. ◇Hồng Lâu Mộng : Tưởng tôn huynh lữ kí tăng phòng, bất vô tịch liêu chi cảm, cố đặc cụ tiểu chước, yêu huynh đáo tệ trai nhất ẩm , , , (Đệ nhất hồi) Nghĩ đến tôn huynh trọ ở nhà chùa, có lẽ không khỏi cảm thấy hiu quạnh, cho nên tôi có bày riêng một tiệc nhỏ mời tôn huynh sang bên nhà uống một chén.