e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

三歸依 tam quy y
♦Là quy y Tam bảo , gồm quy y Phật , quy y Pháp , quy y Tăng . Nghĩa là quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng và xin được cứu giúp, che chở để mãi mãi thoát khỏi tất cả khổ não của thân tâm. § Cũng gọi là tam quy , tam quy .