e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

在職 tại chức
♦Đương giữ chức việc. ☆Tương tự: tại nhậm . ★Tương phản: thối hưu 退.