e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

事項 sự hạng
♦Các thứ việc, hạng mục sự tình. ☆Tương tự: sự kiện .