e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

伏惟 phục duy
♦Cúi đầu suy nghĩ. Tiếng kẻ dưới tỏ ý tôn kính người trên, thường dùng trong tấu chương, thư tín.