e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

伏案 phục án
♦Cúi mình trên bàn.
♦Chỉ sự chú tâm đọc sách hoặc sáng tác. ◇Giang Phiên : Trách hộ bác trác chi thanh bất tuyệt ư nhĩ, nhi quân phục án trứ thư, nhược vô sự giả nhiên , , (Hán học sư thừa kí , Trình Tấn Phương ) Tiếng chủ nợ đập cửa lách cách không dứt bên tai, vậy mà ông vẫn cúi đầu trên bàn viết sách, tựa như là không có gì cả.