e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

一朝一夕 nhất triêu nhất tịch
♦Một sớm một chiều. Nghĩa bóng: Khoảng thời gian ngắn ngủi. ◇Dịch Kinh : Thần thí kì quân, tử thí kì phụ, phi nhất triêu nhất tịch chi cố, kì sở do lai giả tiệm hĩ , , , (Khôn quái ) Bề tôi giết vua, con giết cha, nguyên do không ở trong một sớm một chiều, điều đó dần dần mà đến.