e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

人體 nhân thể
♦Thân thể người ta. Phiếm chỉ toàn thân. ◇Hậu Hán Thư : Nhân thể dục đắc lao động, đãn bất đương sử cực nhĩ , 使 (Hoa Đà truyện ) Thân thể cần phải tập luyện hoạt động, nhưng không nên làm quá độ mà thôi.