e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

伶丁 linh đinh
♦Cũng như linh đinh .