e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

令箭 lệnh tiễn
♦Lá cờ nhỏ của các quan tướng dùng để ban bố hiệu lệnh. Cán cờ có mũi nhọn hình như mũi tên nên gọi là lệnh tiễn . ☆Tương tự: lệnh kì .
♦Mượn gọi hiệu lệnh .