e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

令妹 lệnh muội
♦Tiếng tôn xưng em gái người khác.