e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

令母 lệnh mẫu
♦Tiếng tôn xưng mẹ người khác. § Cũng gọi là: lệnh đường , lệnh từ .