e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

令堂 lệnh đường
♦Tiếng tôn xưng mẹ người khác. ☆Tương tự: lệnh mẫu , lệnh từ .