e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

令尹 lệnh doãn
♦Một chức quan, thời Xuân Thu, tương đương với tể tướng.
♦Tên tôn xưng quan huyện.