e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

令姪 lệnh điệt
♦Tiếng tôn xưng cháu trai người khác.