e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

令弟 lệnh đệ
♦Tiếng tôn xưng em trai người khác.