e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

令終 lệnh chung
♦Già mà chết gọi là lệnh chung , tức là sự chết tốt đẹp. ☆Tương tự: thiện chung .
♦Sự việc kết thúc tốt đẹp.