e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

令正 lệnh chánh
♦Ngày xưa gọi vợ chính là chánh thất , nên lệnh chánh là tiếng tôn xưng vợ chính của người khác.
♦Tên một chức quan thời xưa.