e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

令旨 lệnh chỉ
♦Mệnh lệnh của đế vương. § Cũng gọi là thánh chỉ . ◇Lương Thư : Bào Lang, khanh hữu tội, lệnh chỉ sử ngã tỏa khanh, vật dĩ cố ý kiến đãi , , 使, (Vương Tăng Biện truyện ).
♦Thời nhà Tống , Nguyên gọi mệnh lệnh của thái tử là lệnh chỉ .
♦Thời nhà Kim , mệnh lệnh của Hoàng thái hậu từng được gọi là lệnh chỉ .