e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

令愛 lệnh ái
♦Tiếng tôn xưng con gái của người khác. § Cũng viết là lệnh ái . Còn gọi là lệnh viên .