e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

傭保 dung bảo
♦Người làm thuê cho người khác. § Cũng viết là .