e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

動員 động viên
♦Tập họp nhân lực, tài tực, vật lực vào việc chiến tranh, quốc phòng.
♦Kêu gọi phát động người tham gia hoạt động nào đó.