e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

動辭 động từ
♦Tiếng diễn tả tình trạng hoặc hành động (tiếng Pháp: verbe).