e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

動土 động thổ
♦Đụng vào đất. Nghĩa bóng: Ý nói bắt đầu xây cất.