e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

動心 động tâm
♦Rung động trong lòng, xúc động.