e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

動容 động dong
♦Đổi sắc mặt, biến sắc. Thường chỉ có ý xúc động.
♦Động tác và nghi dong. ◇Mạnh Tử : Động dong chu toàn trúng lễ giả, thịnh đức chi chí dã , (Tận tâm hạ ).
♦Lay động. ◇Khuất Nguyên : Bi thu phong chi động dong hề (Cửu chương , Ai Dĩnh ) Xót thương gió thu lay động hề.