e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

動兵 động binh
♦Đem quân đi đánh trận.