e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

丹誠 đan thành
♦Lòng son, tức là lòng thực hoặc lòng thành. ☆Tương tự: xích tâm .