e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

公職 công chức
♦Chỉ chung quan lại, nghị viên, tòng sự làm công vụ.