e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

駁雜 bác tạp
♦Lộn xộn, hỗn tạp.
♦Loang lổ (màu sắc). ◇Quách Mạt Nhược : Giá ta kê sồ môn chân thị khả ái, hữu thông hoàng đích, hữu hắc đích, hữu đạm hắc đích, hữu bạch đích, hữu như am thuần nhất dạng bác tạp đích, toàn thân đích nhung mao như tượng nhung đoàn , , , , , , (San trung tạp kí ) .
♦Làm cho hỗn tạp không thuần nhất.
♦(Thuật số dụng ngữ) Rối loạn, khốn đốn, trắc trở, khảm kha. ◇Thủy hử truyện : Tuy nhiên thì hạ hung ngoan, mệnh trung bác tạp, cửu hậu khước đắc thanh tịnh, chánh quả phi phàm , , , (Đệ tứ hồi) Tuy rằng bây giờ ngang ngược như thế, số mệnh của ông ta trắc trở, nhưng sau này sẽ đạt được thanh tịnh, chính quả khác thường.