e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

饑饉 cơ cận
♦★Tương phản: phong thu .
♦Năm mất mùa, hoang niên. § Cũng như: cơ khiểm . ◇Tả truyện : Tuy hữu cơ cận, tất hữu phong niên , (Chiêu Công nguyên niên ).