e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

饑荒 cơ hoang
♦Mất mùa đói kém. § Cũng viết là cơ hoang .