e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

饑年 cơ niên
♦Năm mất mùa, thu hoạch kém.