e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

飲餞 ẩm tiễn
♦Uống rượu để tiễn biệt nhau. ◇Lục Cơ : Ảm tiễn khởi dị tộc, Thân thích đệ dữ huynh , (Ư thừa minh tác dữ sĩ long thi ).