e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

飲福 ẩm phúc
♦Uống rượu cúng thần sau khi tế tự xong. Chỉ được thần minh phù hộ.
♦Đời Tống, cuối năm tế giao xong, đãi tiệc quần thần. ◇Phạm Thành Đại : Lễ thành phế triệt dạ vị ngải, Ẩm phúc chi dư tức phân tuế , (Lạp nguyệt thôn điền nhạc phủ , Phân tuế từ ).