e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

飲禍 ẩm họa
♦Cái họa do uống rượu gây ra.