e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

飲泣 ẩm khấp
♦Nuốt nước mắt, khóc không ra tiếng.