e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

飲徒 ẩm đồ
♦Người ham thích uống rượu, tửu đồ. ◇Cựu Đường Thư : Bạch kí thị tửu, nhật dữ ẩm đồ túy ư tửu tứ , (Văn uyển truyện hạ , Lí Bạch ).