e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

飲冰茹蘗 ẩm băng nhự nghiệt
♦Uống băng giá, ăn mầm cây, ý nói ăn uống rất kham khổ. § Cũng nói ẩm băng thực nghiệt .