e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

飲冰 ẩm băng
♦Phải uống băng giá vì lo sợ khôn xiết như lửa đốt trong lòng. ◇Trang Tử : Kim ngô triêu thụ mệnh nhi tịch ẩm băng, ngã kì nội nhiệt dữ? , (Nhân gian thế ) Tôi nay sớm chịu mệnh mà chiều uống nước đá; có lẽ tôi nóng trong lòng (vì lo lắng) chăng?
♦Vì lo nước thương dân, nhận mệnh ra làm quan.
♦Chỉ thà chịu khổ sở mà giữ lòng trong sạch liêm khiết.