e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

革面洗心 cách diện tẩy tâm
♦Thực lòng sửa lỗi, triệt để hối ngộ. ◎Như: tha quyết định cách diện tẩy tâm, tố cá cước đạp thật địa đích nhân , .