e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

霸朝 bá triều
♦Triều đình của người xưng bá.