e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

阿衡 a hoành
♦Hùa theo mà làm ngang.
♦Tên chức quan xưa của nước Tàu.