e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

運動場 vận động trường
♦Nơi tiến hành hoạt động thể dục thể thao. Cũng có thể dùng làm nơi tranh đua thể thao.