e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

迫令 bách lệnh
♦Dùng phương thức mạnh để sai khiến người khác làm theo.