e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

辭職 từ chức
♦Từ bỏ chức quan. ◎Như: cáo bệnh từ chức .
♦Phiếm chỉ từ bỏ chức việc đang đảm nhiệm.