e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

辨誣 biện vu
♦Làm sáng tỏ sự việc để phủ nhận lời vu cáo, vu oan.