e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

辨別 biện biệt
♦Phân biệt. ◎Như: biện biệt thị phi phân biệt phải trái.
♦Bỏ vợ, li hôn với vợ hoặc bán thiếp (thời cũ).