e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

跪謝 quỵ tạ
♦Quỳ gối để tỏ lòng biết ơn, hoặc để xin tội.