e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

變動 biến động
♦Biến hóa. ◇Lão Xá : Luân Đôn đích thiên khí biến động đích bất đại, khả thị biến động đắc ngận khoái , (Nhị mã , Đệ tam đoạn bát) Khí trời Luân Đôn biến hóa không nhiều, nhưng khi mà biến hóa thì lại rất nhanh.
♦Thông đạt quyền biến. ◇Tô Thuấn Khâm : Nhược năng khứ Diên Châu chi hiệp dĩ tự nhậm, phủ quan trung chi nhân dĩ kì tín, nhi hựu trầm viễn biến động, tắc hà địch chi cảm tiên tai? , , , (Thượng Phạm Hi Văn thư ).
♦Biến loạn, động loạn. ◇Tùy Thư : Thiên hạ biến động, Tâm tinh kiến tường , (Thiên văn chí trung ).
♦Di động, cải biến. ◇Dịch Kinh : Vi đạo dã lũ thiên, biến động bất cư, chu lưu lục hư , , (Hệ từ hạ ) Đạo Dịch thường biến thiên, di động không ngừng, xoay quanh sáu phương hướng.